Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.colorwin.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit a odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že jim rozumí a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

Kupní smlouva – smlouva dle občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany - prodávající a kupující

Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu s prodávajícím.

Spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Výrobce - Joalya land s.r.o., 739 95 Bystřice č.p.1262, Česká republika, IČ: 03790339, DIČ: CZ03790339.

Prodávající - PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 27839583, DIČ: CZ27839583. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu. Kontaktní údaje prodávajícího:

- adresa pro doručování: PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, Třinec, PSČ 739 61,

- adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

- telefonní kontakt: +420 777 84 80 84.
 

3. Uzavření kupní smlouvy

Prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu má pouze informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Zboží je na webovém rozhraní řádně označeno názvem, kupní cenou včetně DPH a informaci o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje údaje o kupujícím včetně e-mailového a telefonického kontaktu, názvu objednávaného zboží, způsobu úhrady a doručení zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, případně k objednávce přidá do vyhrazené kolonky své poznámky k objednávce. Ve formuláři potvrdí, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce a že s těmito podmínkami souhlasí.

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.colorwin.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Návrh kupní smlouvy má platnost 15 dnů. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu.

V potvrzení objednávky bude číslo objednávky a shrnutí údajů k navržené kupní smlouvě, včetně odkazu na obchodní podmínky. Doručením potvrzení objednávky je kupní smlouva uzavřena a vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva je uzavírána s použitím prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Objednávka kupujícího a uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran, jestliže prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy. Kupující, který je spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Formulář pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel stáhnout na naší webové stránce ZDE.

Pozornost je třeba věnovat dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy. Vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy je možné odeslat prodávajícímu elektronickou poštou, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu emailem oznámení o přijetí formuláře. Kupující může formulář také vytisknout a vyplněný zaslat na adresu prodávajícího. V případě, že kupující už obdržel zboží od prodávajícího je kupující povinen zboží zaslat zpět prodávajícímu na jeho adresu pro doručování nebo na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Prodávající, pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

5. Kupní cena

Kupní ceny zboží je v internetovém obchodě uváděna včetně DPH, cena zboží je smluvní a platná dle aktuální nabídky nabízené na internetovém obchodě, cena nákladů na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a způsobu úhrady.

Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím internetového obchodu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v rámci poskytování slevové akce jinak.

6. Platební podmínky

Veškeré platby se provádí v korunách českých. Kupující si vybere při vyplňování objednávky způsob placení:

  • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží od přepravce
  • bankovním převodem bezhotovostně na účet prodávajícího č. 5220065319 / 0800
  • hotově na výdejním místě Třinec, Jablunkovská 110
  • platební kartou bezhotovostně po vyplnění objednávky přesměrováním na bezpečnou platební bránu společnosti GOPAY s.r.o.

 

U placení bankovním převodem na účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, a to na výše uvedený účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v potvrzení objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Při uzavření kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura), kdy elektronickou fakturu vystaví prodávající po plném uhrazení kupní ceny zboží a tuto zašle kupujícímu e-mailovou formou.

7. Dodací podmínky

Zboží je prodávajícím dodáváno zatím jen na území České republiky. Kupující si vybere při vyplňování objednávky způsob dodání zboží:

  • Česká pošta - dobírkou 109 Kč s DPH / balík
  • Česká pošta - bankovním převodem 59 Kč s DPH / balík
  • Česká pošta - online kartou 59 Kč s DPH / balík
  • Osobně na výdejním místě Třinec, Jablunkovská 110

 

Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do 2 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní bankovní převod na účet prodávajícího či bezhotovostní platbu prostřednictvím některého platebního systému, je zboží, které je skladem, odesíláno do 2 - 5 pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

Není-li kupujícím objednané zboží skladem a nebyla-li tato informace kupujícímu zřejmá již při objednání zboží (zejména uvedením doložky dostupnost „na dotaz“ či „není skladem“ v rámci prezentace zboží na internetovém obchodě), informuje prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu kupujícího e-mailovou formou, popř. telefonicky na telefonní číslo.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost, poruší-li kupující tuto svou povinnost.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevou z ceny a  není-li to v povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Pokud reklamujete produkty z důvodu alergické reakce, tak je nutno přidat k reklamovanému zboží rovněž i lékařskou zprávu, jejíchž posouzení bude zásadní pro uznání reklamace. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití, nevhodného použití výrobku, fyzického poškození, v případě technického zásahu.

Reklamaci je možné nahlásit zasláním reklamačního formuláře ZDE na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Práva z vad a reklamace se uplatňují osobně u prodávajícího na adrese sídla firmy nebo zasláním reklamace, včetně reklamovaného zboží, dokladu o koupi a popisu závady, na adresu sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu písemně, co je obsahem reklamace a jaký bude způsob vyřízení reklamace, datum a způsob vyřízení reklamace, v případě opravy potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

9. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Kupující vstupem na webové stránky www.colorwin.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies  do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.                               

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.                                                      

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.                               

Tyto Obchodní podmínky společnosti Joalya land s.r.o. jsou platné a účinné od 1. 2. 2017.